Fundacja ustanowiona jest dla realizowania celu społecznie użytecznego, którym jest:

  1. Popularyzowanie muzyki Fryderyka Chopina, jej znaczenia dla kultury europejskiej i narodowej;
  2. Pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, w tym inicjowanie działań naukowych zmierzających do lepszego poznania historii miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem;
  3. Pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, którzy ten dostęp mają utrudniony;
  4. Wspieranie i podtrzymywanie zanikających kierunków edukacji muzycznej;
  5. Podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki oraz podnoszenia poziomu życia kulturalnego;
  6. Promowanie muzyki ludowej oraz folkloru polskiego;
  7. Inicjowanie wydarzeń kulturalnych i muzycznych;
  8. Edukacja muzyczna społeczeństwa oraz tworzenie warunków do udziału społeczeństwa w kulturze muzycznej, pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną, w tym w szczególności społeczności z małych miast i wsi oraz umożliwienie im uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kulturalnych;
  9. Opieka nad utalentowanymi dziećmi w ich drodze rozwoju muzycznego, udzielanie im pomocy w działalności artystycznej.